สวดมนต์นักเรียน

สวดมนต์นักเรียน

ราคา14 บาท
ขนาดสินค้า13.0 x 18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า48  หน้า
คู่มือสวดมนต์
สำหรับสวดมนต์นักเรียน
ทุกระดับชั้น

วิธีอ่านภาษาบาลีเบื้องตน

บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน

บทสวดมนต์ไหว้พระวันสุดท้ายของสัปดาห์

บทสวดมนต์หมู่สำหรับนักเรียนก่อนนอน

บทสวดมนต์ไหว้พระสำหรับนักเรียนอนุบาล

บทสวดมนต์ประจำตัวนักเรียนก่อนนอนที่บ้าน

บทสวดมนต์ไหว้ครู

ศาสนพิธีที่นักเรียนควรทราบ

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

บทเพลงดีๆ ที่นักเรียนควรร้องให้ถูกต้อง

คำปฏิญาณตนของนักเรียน-ลูกเสือ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 14 บาท

จำนวน

ราคา

100 เล่มๆ ละ10 บาท
500 เล่มๆ ละ9 บาท
1,000 เล่มๆ ละ8 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี

ใส่รายชื่อฟรี 1 หน้า