สวดมนต์

ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

มี 2 ปกให้เลือก

ปกที่ 1

ปกที่ 2

สวดมนต์

ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

ราคา18 บาท
ขนาดสินค้า14.5 x 21  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า80  หน้า
บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย
บทสวดเพื่อพิจารณาธรรม
พร้อมศาสนพิธี คำถวายทานต่างๆ แผ่เมตตา
และอุทิศบุญกุศล
ทำวัตรสวดมนต์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ภาค ๑

คำทำวัตรเช้าและเย็น
บทนำทำวัตร
– คำบูชาพระรัตนตรัย
– ปุพพภาคนมการ
 
คำทำวัตรเช้า
– พุทธาภิถุติ
– ธัมมาภิถุติ
– สังฆาภิถุติ
– รตนัตตยัปปณามคาถา
– สังเวคปริกิตตนปาฐะ บทสวดต่อท้าย
ทำวัตรเช้า
– ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
– สัพพปัตติทานคาถา
– ปัฏฐนฐปนคาถา
 
คำทำวัตรเย็น
– พุทธานุสสติ
– พุทธาภิคีติ
– ธัมมานุสสติ
– ธัมมาภิคีติ
– สังฆานุสสติ
– สังฆาภิคีติ บทสวดต่อท้ายทำวัตรเย็น
– อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
– อุททิสสนาธิฏฐานคาถา อุทิศบุญ

ภาค ๒

สวดมนต์พิเศษบางบท
– ปุพพภาคนมการ
– สรณคมนปาฐะ
– อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
– ท๎วัตติงสาการปาฐะ
– เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
– อริยธนคาถา
– ติลักขณาทิคาถา
– ภารสุตตคาถา
– ภัทเทกรัตตคาถา
– ธัมมคารวาทิคาถา
– โอวาทปาติโมกขคาถา
– ปฐมพุทธภาสิตคาถา
– ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
– บทพิจารณาสังขาร
– อภิณหปัจจเวกขณะ
– บทไหว้บารมี ๓๐ ทัศ
– คาถาโพธิบาท
– บทมงคลจักรวาลแปดทิศ
– บทปลงสังขาร
 

ภาคผนวก

– พิธีรับศีล ๕
– พิธีรับศีล ๘ และอุโบสถศีล
– คำอาราธนาธรรม
– คำอาราธนาพระปริตร
– คำบูชาข้าวพระพุทธ
– คำลาข้าวพระพุทธ
– คำอธิษฐานของทำบุญ
– คำจบของทำบุญใส่บาตร
– คำถวายข้าวใส่บาตรและของทำบุญ
– คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
– คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– คำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
– บทกรวดน้ำแบบย่อ
– คำกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
– คำกรวดน้ำคำกลอน
– คำถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
– คำถวายทานอุทิศแก่ผู้ตาย
– คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 18 บาท

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40-50  รายชื่อ

จำนวน

ราคา

100 เล่มๆ ละ16 บาท
300 เล่มๆ ละ15 บาท
500 เล่มๆ ละ14 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี

ใส่รายชื่อฟรี 1 หน้า